Compliance
Portal Compliance

La FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (FCF), amb el disseny, planificació, adopció i execució eficaç del nostre SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL (SGCP), perfectament adaptat als riscos concrets i activitats de l'organització, pretén fer un pas més en el seu compromís de millora contínua per tal de situar-se en tot moment en els més alts estàndards en matèria d'integritat, ètica, professionalitat, compliment, responsabilitat social i bon govern.

Conseqüència d'això és també el compromís de la FCF amb la tolerància zero respecte dels riscos penals, així com la seva prevenció, detecció i gestió primerenca de forma eficaç, ja siguin generats per membres de l'organització (membres de la Junta Directiva, empleats, membres d'òrgans de justícia federativa, etc.) com per altres parts interessades relacionades amb la FCF en el seu àmbit de direcció, supervisió, vigilància o control.

La FCF mostra així la seva més absoluta oposició a que pugui beneficiar-se d'alguna manera a través de comportaments no ètics, i menys encara amb comportaments que poguessin constituir infracció penal.

En aquest marc, el SGCP té la finalitat de reforçar el sistema de compliment, impulsant una cultura corporativa d'ètica i integritat, i establir un sistema de prevenció, detecció, gestió i resposta davant de riscos penals que s'adapti als requisits establerts en el Codi Penal i la resta de normativa d'aplicació.

D'aquesta manera el SGCP de la FCF és un mecanisme eficaç capaç d'ajudar a tots els membres de l'organització i altres parts interessades relacionades amb la FCF, en la prevenció de riscos penals, proporcionant un mecanisme capaç d'identificar i, si escau, denunciar conductes i procediments punibles penalment que puguin produir-se en l'exercici de les seves activitats.

La FCF, en l'exercici de les seves funcions i la responsabilitat social que això comporta, desenvoluparà la seva activitat des dels principis d'independència d'entitats o grups de poder, comportament ètic, transparent i socialment compromès amb fomentar i difondre la cultura de la solidaritat, la tolerància, el respecte, l'esforç o el benefici compartit, per la qual cosa s'ha proveït d'una estructura organitzativa eficaç per a la implantació del SGCP, i assignar les competències necessàries per desenvolupar de manera idònia la funció de compliance mitjançant el COMITÈ d'ÈTICA i COMPLIMENT constituït com a òrgan de compliance penal, que regula el manual de l' SGCP.

Des de la Junta Directiva s'impulsarà la generació d'una cultura ètica, d'integritat i compliment normatiu i de respecte al CODI ÈTIC i de CONDUCTA, i en general, del SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL, de la FCF.

Codi Ètic i de Conducta

El principal instrument normatiu intern creat a l'efecte per la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (FCF) i contingut en el nostre SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL, és el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, aprovat en Junta Directiva de data 22 de juny de 2016 i nascut fruit de la inequívoca voluntat de la Junta Directiva de la FCF a mostrar el seu ferm compromís amb els valors i principis ètics recollits en la nostra Constitució, el nostre ordenament legal i els estàndards internacionals en matèria de drets humans, i principalment, en la ISO 26000, la Declaració universal de drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, els convenis de l'Organització internacional del Treball ratificats per Espanya, la Convenció dels drets de l'infant, la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminación contra la dona, la Convenció internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial i la Convenció internacional sobre la protecció dels drets dels treballadors migratoris.

Els principis, valors i pautes de conducta de la FCF continguts en el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA són coneguts, assumits i seguits per totes les persones que conformen l'organització per garantir la seva integritat en totes les seves activitats, i amb vocació de compartir-los i que siguin assumits pel conjunt dels nostres grups d'interès.

Conscients que qualsevol actuació que desenvolupem té el seu impacte en la societat, el nostre CODI ÈTIC I DE CONDUCTA suposa així mateix el nostre compromís amb l'ètica, la integritat, el compliment de les lleis i la professionalitat.

Tots els professionals que integren la FCF són elements clau en què es recolzen i desenvolupen aquests valors, i també són els que els promouen entre tots els membres de l'organització i grups d'interès.

És vital que cada persona de l'organització actuï d'acord a les regles del nostre CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, que les decisions adoptades en el treball diari siguen acords amb els seus principis, valors i pautes de conducta, i defensi aquests activament, en l'exercici de totes les nostres funcions, que són d'utilitat pública i interès cívic i social, per contribuir així mateix a preservar i augmentar la reputació de la FCF.

Canal Ètic

En el marc del compromís de la FCF amb una veritable cultura ètica i de compliment així com l'execució eficaç del SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL, estableix com un dels requisits del model l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'òrgan encarregat de vigilar el seu funcionament i observança, el COMITÈ D'ÈTICA i COMPLIMENT de la FCF, creant el CANAL ÈTIC com a via adequada i eficaç per donar compliment a aquest requisit, per detectar, a través de la col·laboració de tots, possibles irregularitats o incompliments. I això sense perjudici de l'activitat de control exercida per aquells departaments de l'organització amb competència en matèries relacionades amb el SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL i d'acord amb la normativa vigent.

Així el CANAL ÈTIC de la FCF estableix un procediment de comunicació confidencial per tal que, tant els membres de l'organització (empleats, membres de la Junta Directiva, i persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol d'ells), com els altres els grups d'interès de la FCF (proveïdors, col·laboradors, clients, afiliats, etc.) puguin denunciar o posar en el seu coneixement qualsevol comportament, actuació, conducta o omissió que pugui comportar incompliments legislatius i / o pràctiques contràries als principis i valors corporatius, conductes tipificades en el Codi Penal i delictes previstos en altres lleis especials que es detallen en la POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC, conductes contràries al SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL especialment les normes establertes en el CODI ÈTIC Y DE CONDUCTA de la FCF, i altres normatives (polítiques, protocols, procediments, normes o controls interns) de l'organització, traslladar qualsevol suggeriment de millora del sistema de compliment i respecte de la legalitat i qualssevol situacions o fets que requereixin l'atenció del COMITÈ D'ÈTICA I COMPLIMENT.

La FCF opta pel règim de control de CANAL ÈTIC de forma externalitzada amb l'ànim de dotar-lo de major confidencialitat, professionalitat i independència. Garantim la no represàlia a tota denúncia o consulta realitzada de bona fe. El canal ètic compta amb un advocat extern, Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas, que tractarà les dades facilitades amb la màxima confidencialitat d'acord amb la POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC i la normativa vigent.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.