Compliance
Portal Compliance

La Federació Catalana de Futbol (FCF), amb el disseny, planificació, adopció i execució eficaç del nostre Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP), perfectament adaptat als riscos concrets i activitats de l'Organització, pretén fer un pas més en el seu compromís de millora contínua per tal de situar-se en tot moment en els més alts estàndards en matèria d'integritat, ètica, professionalitat, compliment, responsabilitat social i bon govern, i adopta, en el marc del SGCP, el Codi Ètic i de Conducta i la Política de Compliance Penal, com a estàndards comuns de comportament exigits a tota l'Organització i publicats.

Conseqüència d'això és també el seu compromís amb la tolerància zero respecte dels riscos penals, així com la seva prevenció, detecció i gestió primerenca de manera eficaç, ja siguin generats per Membres de l'Organització (membres de la Junta Directiva, persones empleades, membres dels comitès o comissions, membres dels òrgans de justícia federativa, etc.) com per Persones Vinculades (proveïdors, col·laboradors, etc.) o per altres parts interessades relacionades amb l’FCF en el seu àmbit de direcció, supervisió, vigilància o control.

L’FCF mostra així la seva més absoluta oposició a què pugui beneficiar-se d'alguna manera a través de comportaments no ètics, i encara menys amb comportaments que poguessin constituir infracció penal.

En aquest marc, el SGCP té la finalitat de reforçar el sistema de compliment de l’FCF, impulsant una cultura corporativa d'ètica i integritat, i establir un sistema de prevenció, detecció i resposta davant de riscos penals que s'adapti als requisits establerts al Codi Penal espanyol i la resta de normativa aplicable.

D'aquesta manera el SGCP de l’FCF és un mecanisme eficaç capaç d'ajudar tots els Membres de l'Organització, les seves Persones Vinculades i altres parts interessades relacionades amb l’FCF, en la prevenció de riscos penals, proporcionant un mecanisme capaç d'identificar i, si escau, denunciar conductes i procediments punibles penalment que es poden produir en l'exercici de les activitats.

L’FCF, en l'exercici de les seves funcions i la responsabilitat social que això comporta, desenvoluparà la seva activitat des dels principis d'independència d'entitats o grups de poder, comportament ètic, transparent i socialment compromès amb fomentar i difondre la cultura de la solidaritat, la tolerància, el respecte, l'esforç o el benefici compartit, per la qual cosa s'ha proveït d'una estructura organitzativa eficaç per a la implantació del SGCP, i assignar les competències necessàries per desenvolupar de manera idònia la funció de compliance mitjançant la Comissió de Bon Govern i Complianxce, constituït com a òrgan de compliance penal, que regula el manual del SGCP.

Des de la Junta Directiva s'impulsarà la generació d'una cultura ètica, d'integritat i compliment normatiu i de respecte al Codi Ètic i de Conducta i la Política de Compliance Penal, i en general, del Sistema de Gestió de Compliance Penal, de l’FCF.

Codi Ètic i de Conducta

El principal instrument normatiu intern creat a l'efecte per l’FCF i contingut en el nostre Sistema de Gestió de Compliance Penal, és el Codi Ètic i de Conducta, aprovat en Junta Directiva i nascut fruit de la inequívoca voluntat de la Junta Directiva de l’FCF de mostrar el seu ferm compromís amb els valors i principis ètics recollits a l'Estatut d'Autonomia, el nostre ordenament legal, els Codis Ètics de FIFA i de la RFEF, i els estàndards internacionals en matèria de drets humans, i principalment, a la ISO 26000, la Declaració universal de drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, els Convenis de l'OIT ratificats per Espanya, la Convenció dels drets de l’infant, la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial i la Convenció internacional sobre la protecció dels drets s dels treballadors migratoris.

Al Codi Ètic i de Conducta es recullen els valors i principis generals d'actuació i pautes de conducta que l'Organització aplica en el desenvolupament de les seves activitats, així com el seu compromís amb el compliment de la Llei i els valors ètics que defensen, normes de conducta, així com règim sancionador aplicable en cas d'incompliment.

Els principis, valors i pautes de conducta de l’FCF continguts en el Codi Ètic i de Conducta, que ens han guiat al llarg de molts anys i s'adapten a les noves demandes socials i de gestió corporativa, són coneguts, assumits i seguits per totes les persones que conformen l'Organització per garantir-ne la integritat en totes les activitats, i amb vocació de compartir-los i que siguin assumits pel conjunt dels nostres grups d'interès.

Conscients que qualsevol actuació que desenvolupem té el seu impacte en la societat, el nostre Codi Ètic i de Conducta suposa així mateix el nostre compromís amb l'ètica, la integritat, el compliment de les lleis i la professionalitat.

El Codi Ètic i de Conducta és aplicable a tots els nivells dels Membres de l'Organització i ,en la mesura que els hi sigui aplicable, a les Persones Vinculades relacionades amb l'activitat de l'Organització.

Tots els professionals que integren l’FCF són elements clau en què es recolzen i desenvolupen aquests valors, i també són els que els promouen entre tots els Membres de l'Organització, Persones Vinculades i altres grups d'interès.

És vital que cada persona de l'Organització actuï d'acord a les regles del nostre Codi Ètic i de Conducta, que les decisions adoptades en el treball diari siguin d’acord amb els seus principis, valors i pautes de conducta, i defensi aquests activament, en l'exercici de totes les nostres funcions, que són d'utilitat pública i interès cívic i social, per contribuir així mateix a preservar i augmentar la reputació de l’FCF.

ACCEDIR AL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L’FCF

Política de Compliance Penal de l’FCF

La Política de Compliance Penal desenvolupa allò establert al Codi Ètic i de Conducta de l’Entitat, principalment els seus apartats 5 i 6 del Codi Ètic, i, consegüentment, enllaça amb els seus valors ètics, ratificant la ferma voluntat de l’FCF per mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els estàndards ètics, i fixant, per això, el seu marc de principis de compliment en matèria penal, alineat amb la determinació de l’FCF de no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva de delicte.

La Política de Compliance Penal té la finalitat de reforçar el sistema de compliment actual, impulsant una cultura corporativa d'ètica i integritat, i de tolerància zero respecte dels riscos penals, i forma part del cos normatiu de l’Entitat, destinat a prevenir, detectar i respondre davant de qualsevol conducta delictiva que pugui comportar responsabilitat penal per a la persona jurídica.

En aquest sentit, l’FCF manifesta el seu ferm compromís d'establir mecanismes raonables i proporcionals a fi de la seva activitat, que garanteixin un estricte acatament de la legalitat vigent, inclosa, com no pot ser altrament, la de l'àmbit sancionador i penal, i especialment en la lluita contra el frau i la corrupció, prohibint-los en qualsevol de les modalitats.

L’FCF mostra així la seva més absoluta oposició a què pugui beneficiar-se d'alguna manera a través de comportaments no ètics, i encara menys amb comportaments que poguessin constituir infracció penal.

Per això, cal el màxim compromís de la Junta Directiva i de l'Alta Direcció, i de la resta dels Membres de l'Organització, així com de les Persones Vinculades, per complir amb les seves disposicions.

ACCEDIR A POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL DE L’FCF

ACCEDIR A L’ANNEX DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL - CONDUCTES PROHIBIDES

Canal Ètic

En el marc del compromís de l’FCF amb una veritable cultura ètica i de compliment així com l'execució eficaç del Codi Ètic i de Conducta i de la Política de Compliance Penal, i en general del Sistema de Gestió de Compliance Penal, s’estableix, com un dels requisits del sistema, l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'òrgan encarregat de vigilar el seu funcionament i observança, la Comissió de Bon Govern i Compliance de l’FCF, creant el Canal Ètic com a via adequada i eficaç per donar compliment a aquest requisit, per detectar, a través de la col·laboració de tots, possibles irregularitats o incompliments. I això sense perjudici de l'activitat de control exercida per aquells òrgans o departaments de l'Organització amb competència en matèries relacionades amb el compliment normatiu o el Sistema de Gestió de Compliance Penal, i d'acord amb la normativa vigent.

Així el Canal Ètic de l’FCF estableix un procediment de comunicació confidencial per tal que, tant els Membres de l'Organització (membres de la Junta Directiva, alta direcció, responsables d'àrea o departament, apoderats, membres dels Comitès i Comissions, etc., i les persones empleades i altres sotmeses a l'autoritat de les persones esmentades) com les Persones Vinculades (afiliats, col·laboradors, assessors, proveïdors, etc.) així com altres grups d'interès de l’FCF o qualsevol tercer, puguin denunciar o posar en el seu coneixement qualsevol comportament, actuació, conducta o omissió que pugui comportar incompliments legislatius i / o pràctiques contràries als principis i valors corporatius, normes establertes al Codi Ètic i de Conducta i /o de la Política de Compliance Penal, i traslladar qualsevol suggeriment de millora del sistema de compliment i respecte de la legalitat i altres normatives de l’Organització.

L’FCF opta pel règim de control del Canal Ètic de forma externalitzada amb l'ànim de dotar-lo de major confidencialitat, professionalitat i independència. Garantim la no represàlia a tota denúncia o consulta realitzada de bona fe. El Canal Ètic compta amb un advocat extern que tractarà les dades facilitades amb la màxima confidencialitat d'acord amb la Política d'Ús del Canal Ètic i la normativa vigent.

ACCEDIR A POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC

Consultar COMUNICACIÓ D'INFRACCIÓ

Identificador comunicació d'infracció


Identificador

Presentar comunicació d'infracció

Dades Bàsiques de Contacte


Desitjo comunicar una infracció de forma anònima

Nom
Cognoms
Document d'Identitat
Relació/Vinculació amb la FCF
Nº Telèfon
Correu Electrònic
Confirmar Correu Electrònic

Dades Sobre la COMUNICACIÓ D'INFRACCIÓ

Data aproximada dels fets
Vol rebre informació sobre la tramitació de la comunicació?

He llegit i accepto la Política d'Ús del Canal Ètic. Manifesto que la present comunicació la realitzo de bona fe i que, llevat d'error o omissió involuntària, les dades consignades són certes.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.