Funcions

1

"Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el futbol en totes les seves disciplines."

2

"Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella."

3

"Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres afiliats."

4

"Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu."

5

"Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva competència, a través dels seus Comitès."

6

"Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, entrenadors i auxiliars."

7

"Qualificar i organitzar les activitats i competicions oficials esportives."

8

"Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del futbol. "

9

"Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF en l'organització o tutela de competicions i activitats oficials. "

10

"Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre autonomies. "

11

"Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en col.laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport. "

12

"Col.laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies o grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport. "

13

"Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant l'actuació de les seves Assemblees, Lligues, Comitès Tècnics i òrgans auxiliars. "

14

"Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus clubs afiliats i representar-los. "

15

"Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de la FCF. "

16

"Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l'àmbit internacional i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics. "

17

"Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, el futbol d'èlit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels futbolistes. "

18

"Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i tecnificació del futbol. "

19

"Col.laborar amb la RFEF a dissenyar, el.laborar i executar els plans de preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en l'el.laboració de les llistes anuals dels mateixos. "

20

"Crear escoles dintre de la FCF per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també organs específics per als clubs que participin en competicions federades. "

21

"Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment. "

22

"Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica i altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat. "

23

"Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents. "

24

"Tramitar la documentació deIs clubs als organismes competents. "

25

"Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i baixes dels clubs federats. "

26

"Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes la programació anual de les competicions oficials federades. "

27

"Autoritzar Lligues Adherides, per celebrar competicions anuals de caràcter permanent. "

28

"Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions i la prestació dels seus serveis. "

29

"Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació Catalanade Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en les condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General de l'Esport. "

30

"Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots aquells derivats de les competicions oficials depenents de la FCF o qualsevol altra organitzada per ella. "

31

"En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines esportives previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin incorporar, així com disposar el que convingui per a la millora de la pràctica esportiva. "

32

"Promoure la construcció d'instal·lacions esportivs i la seva gestió. "

33

"Qualsevol altres relacionades amb l'organització, administració i pràctica del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la mil!ora de la pràctica del futbol en totes les seves disciplines. "
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.