Tret de sortida oficial a la temporada 2021-2022
Notícies Generals | 13/07/2021
Des d'avui, dimarts 13 de juliol, els federats i federades ja poden iniciar la tramitació de les llicències per al nou curs.
Tret de sortida oficial a la temporada 2021-2022

Llicències de categoria estatal

1. Inici termini presentació de llicències: 13 de juliol.

2. Qüestions reglamentàries a tenir en compte:

  • Renovació de llicències: El Reglament de la RFEF ha deixat sense efecte el procediment de renovació de futbolistes, i les llicències amb compromís vigent quedaran automàticament actives un cop s’hagin efectuat els pagaments corresponents (quota d’afiliació a l’FCF i quota mutualitat), i la revisió mèdica si procedeix.
CATEGORIA INFORMACIÓ
Primera Divisió RFEF Es poden inscriure fins a 23 jugadors, amb un màxim de 17 jugadors majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23. En el cas de comptar amb 3 porters, es podrà tenir una plantilla de 24 llicències, amb un màxim de 18 jugadors majors de 23 anys. Caldrà tenir un mínim de 18 llicències “P”
Segona Divisió RFEF i Tercera Divisió RFEF Es poden inscriure fins a 22 jugadors, amb un màxim de 16 jugadors majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23. A Segona divisió RFEF caldrà tenir un mínim de 14 llicències “P”
Primera Divisió RFEF Femenina Es poden inscriure fins a 23 jugadores, amb un màxim de 17 jugadores majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23. En el cas de comptar amb 3 porteres, es podrà tenir una plantilla de 24 llicències, amb un màxim de 18 jugadores majors de 23 anys. Caldrà tenir un mínim de 18 llicències “P”
Segona Divisió RFEF Femenina Es poden inscriure fins a 22 jugadores, amb un màxim de 16 jugadores majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23. Caldrà tenir un mínim de 8 llicències “P”
Primera Divisió Nacional Femenina Es poden inscriure fins a 22 jugadores
Divisió d'Honor Juvenil i Lliga Nacional Juvenil Es poden inscriure un màxim de 25 jugadors*
Primera RFEF Futsal Masculina Caldrà tenir un mínim de 10 llicències P
Segona RFEF Futsal Masculina caldrà tenir un mínim de 3 llicències P
Segona Divisió “B” de Futbol Sala Es poden inscriure fins a 15 jugadors, amb un màxim de 12 jugadors majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23.
Primera Divisió de Futbol Sala Femenina Caldrà tenir un mínim de 2 llicències P
Segona Divisió de Futbol Sala Femenina Es poden inscriure fins a 15 jugadores, amb un màxim de 12 jugadores majors de 23 anys. La resta de la plantilla haurà de ser sub-23

* Exempció en l'aplicació de la Disposició General Cinquena de les Normes Reguladores de la Divisió d'Honor Juvenil, comunicat per la RFEF a data de 13 de juliol de 2021.

Cal tenir present, a més, que per a les llicències de tècnics, delegats i auxiliars de categoria estatal es requereix el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o un model de certificat (es podrà imprimir al gestor de llicències) en el qual es manifesti expressament que el federat disposa del referit certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, segons la circular núm. 42 (temp. 2016/17) de la RFEF.

Llicències de categoria territorial

1. Inici termini presentació de llicències: 13 de juliol (Art. 120.1 Reglament General FCF).

2. Finalització termini presentació de renovacions: 30 de setembre. (Art. 137 Reglament General FCF).

3. Altres qüestions reglamentàries a tenir en compte:

CATEGORIA INFORMACIÓ
Primera i Segona Catalana S’han d’inscriure un mínim de 6 jugadors sub-23, el llistat dels quals s’haurà de notificar a la FCF prèviament a l’inici de la competició (Art. 70.1 Reglament General FCF)
Tercera i Quarta Catalana S’han d’inscriure un mínim de 4 jugadors sub-23, el llistat dels quals s’haurà de notificar a la FCF prèviament a l’inici de la competició (Art. 70.1 Reglament General FCF)
Futbol 7 Es poden inscriure un màxim de 15 jugadors per equip, tret dels clubs pertanyents a poblacions menors de 10.000 habitants, que en poden inscriure fins a 18 (Art. 70.3 Reglament General FCF)

També a les categories territorials es demanarà el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o un model de certificat (es podrà imprimir al gestor de llicències) per les llicències de tècnics, delegats i auxiliars.

Inscripció de jugadors estrangers

1. Jugadors de categoria territorial

  • Trobareu tota la informació fent clic AQUÍ. Tota la documentació es presentarà telemàticament a través de la gestió de llicències online. La temporada 2021/2022, no es podrà tramitar la llicència d’un jugador procedent de l’exterior que no estigui autoritzat.

2. Jugadors de categoria nacional

  • Es requereix tota la documentació igual que la de jugadors de categoria territorial, i a més, el permís de residència del jugador i una carta demanant l’autorització per competir en categories d’àmbit nacional, segons el cas. Tota la documentació es presentarà telemàticament a través de la gestió de llicències online i fins que no arribi la pertinent autorització de la RFEF no es podrà tramitar la llicència federativa.

Compliment de les obligacions econòmiques

Per poder efectuar qualsevol tràmit relatiu a llicències, els clubs hauran d’estar al corrent de les seves obligacions econòmiques, d’acord amb els articles 11.2d) i 11.3 dels Estatuts.

Procediment d'inscripció de federats

De resultes de la pròrroga de la temporada acordada a través de la Circular núm. 58, cal destacar que els tràmits per a la inscripció de federats podran iniciar-se a partir d'avui, dimarts 13 de juliol, un cop efectuat el tancament de la temporada 2020-2021, tant en els casos de llicències territorials com estatals. Per a la inscripció de federats cal tenir en compte el següent:

Reconeixement mèdic obligatori

Per poder completar la inscripció com a federat, el reconeixement mèdic obligatori ha de trobar-se en vigor, d’acord amb l’article 112 del Reglament General, i seguint les recomanacions mèdiques dels diferents organismes competents, la vigència màxima del reconeixement mèdic s’estableix en dos anys naturals.

En aquells federats que subscriguin llicència per a una competició d’àmbit estatal, abans d’esgotar-se el termini de vigència de la revisió mèdica els federats hauran de procedir a la seva renovació, i si aquesta no es produeix, la seva llicència quedarà suspesa i no podran ser alineats en cap partit oficial ni amistós.

Igualment, els federats que s’inscriguin per primera vegada no podran tramitar la seva llicència sense haver superat el preceptiu reconeixement mèdic.

Pel que fa als federats que vulguin subscriure llicència per a una competició d’àmbit territorial, i els hi hagi finalitzat la vigència de la revisió mèdica, podran tramitar la llicència sempre que hagin sol·licitat cita prèvia a algun dels centre mèdics homologats fins al 31/12/21. Si un cop arribada aquella data no consta que el federat hagi superat el reconeixement mèdic, la llicència quedarà suspesa i no podran ser alineats en cap partit oficial ni amistós. El reconeixement mèdic s’ha de superar en qualsevol dels centre homologats amb els quals l’FCF que establert conveni, que podeu consultar clicant AQUÍ.

Obligació de disposar de Document Nacional d’Identitat o NIE

D’acord amb la normativa de la RFEF, tots els jugadors amb nacionalitat espanyola hauran de presentar còpia del seu DNI, i els jugadors amb nacionalitat diferent amb l’espanyola hauran d’aportar junt amb el seu passaport el número d’identitat d’estranger (NIE). Per tant aquesta temporada, no s’acceptarà cap codi de menor M01, ni cap codi d’estranger E01.

Tramitació de les llicències de categoria territorial

Per a la temporada 2021/2022 la inscripció de federats es durà a terme d’acord amb el següent procediment:

1. El club vincularà el federat a l’equip que es desitgi, a través de la intranet.

2. El federat efectuarà el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de la Mutualitat, a través del Portal del Federat (www.futbol.cat). Per efectuar aquests pagaments, caldrà que els federats tinguin la revisió mèdica en vigor.

3. El club iniciarà la tramitació de la llicència del federat a través de la intranet federativa.

4. El federat haurà d’acceptar les condicions de la llicència, a través del Portal del Federat.

5. El club finalitzarà la tramitació de la llicència, a través de la intranet.

La signatura del formulari d’inscripció únicament es podrà efectuar de forma digital, per la qual cosa els models de llicències s’hauran de signar digitalment per part del club, a través de la clau de signatura segura, i a continuació es generarà una petició al federat a través de la seva àrea privada del Portal en la qual podrà visualitzar les condicions de la llicència i acceptar-les. Un cop acceptat el document per ambdues parts, es crearà un PDF que podran visualitzar tant club com federat per a la seva consulta.

Tramitació de les llicències de categoria estatal

Les llicències de categoria estatal únicament es podran tramitar online a través de la intranet, i aquestes s’hauran d’imprimir en uns fulls en blanc. Així, els federats que participin en competicions estatals (futbolistes, tècnics, auxiliars o delegats) hauran d’efectuar el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de Mutualitat a través de la seva àrea privada del Portal del Federat (www.futbol.cat), i de forma prèvia a aquests pagaments superar el reconeixement mèdic en algun dels centres mèdics concertats amb la Federació Catalana de Futbol, en el cas que aquesta no es trobi en vigor.

Per a poder efectuar els indicats pagaments, el club haurà de vincular al federat des de la seva intranet a l’equip de categoria estatal corresponent, de la mateixa forma que ho fa amb els federats de categoria territorial. Si algun federat encara no es troba registrat al Portal, el club li haurà de facilitar la carta de registre (que obtindrà de la intranet).

En el cas de les llicències estatals, la signatura no s’efectua de forma digital, sinó directament al formulari, que un cop signat per part de federat i club s’haurà d’escanejar, seguint les instruccions indicades a la intranet. Pel que fa a les llicències de tècnics que es tramiten directament a l’RFEF, els formularis es poden descarregar des de la portada de la intranet del club, al gestor de peticions de l’RFEF. Les llicències definitives de les competicions estatals no es lliuraran als clubs, sinó que s’hauran de descarregar del Gestor de Peticiones Fénix.

Certificat negatiu de delictes sexuals

Tant per a les categories territorials com per a les estatals, cal tenir present que tots els tècnics, auxiliars o delegats que estiguin en contacte amb menors hauran de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o bé una declaració responsable conforme s’està en possessió de l’indicat certificat, document que us podreu descarregar a través de la intranet. Per més informació, feu clic AQUÍ.

Jugadors procedents de l’exterior

Recordem que tots els futbolistes menors d’edat procedents de l’exterior s’han d’inscriure d’acord amb la normativa de la FIFA sobre transferència de jugadors. Podeu consultar la documentació necessària en cada cas fent clic AQUÍ.

Així mateix, malgrat que també es poden inscriure jugadors procedents de l’exterior que acreditin el seu veïnatge administratiu a Catalunya per dos o més anys en aplicació de la normativa esportiva de Catalunya, aquestes inscripcions no quedaran registrades a l’historial FIFA del jugador i, per tant, no generaran cap dret econòmic a favor dels clubs que tramitin la llicència a través d’aquest procediment.

Pactes entre clubs i futbolistes

Us recordem també que teniu a la vostra disposició, a través del gestor de llicències de la intranet federativa, el model de document de compromís club-federat, en el qual poden recollir-se per escrit els pactes més habituals entre l’entitat i els futbolistes que s’incorporen a la disciplina del club. Davant de qualsevol discrepància, podran fer-se valer aquests pactes  davant de la Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF (per a més informació, podeu consultar AQUÍ

Impressió de llicències

Finalment, us fem avinent que les llicències, un cop tramitades, s’hauran d’imprimir en fulls en blanc, en no trobar-se ja disponibles les cartolines que s’havien utilitzat en anteriors temporades.Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.